Oceňování podniků (obchodního závodu)

Oceňování podniků

(obchodního závodu)


1. Akvizice a cenová vyjednávání (koupě nebo prodej akcií nebo obchodních podílů)

S potřebou znaleckého posudku se nejčastěji setkáváme při koupi a prodeji majetku. Může se jednat o akcie, obchodní podíly, podnik nebo jeho část, nehmotný majetek, nemovitý nebo movitý majetek, zásoby nebo pohledávky. Ocenění může být zpracováno pro potřeby prodávajícího nebo kupujícího, kdy je stanovena hraniční hodnota pro jednu či druhou stranu pro potřeby vyjednávání o ceně (posudek plní funkci poradenskou), případně je úkolem znaleckého posudku stanovení spravedlivé hodnoty pro obě strany (posudek plní funkci rozhodčí).

2. Ocenění podniku při prodeji akcií /obchodních podílů mezi spřízněnými osobami (ocenění pro daňové potřeby)

Při prodeji akcií nebo obchodních podílů mezi tzv. spřízněnými osobami vyžaduje znalecký posudek správce daně. Dle §23 odst. 7 zákona o daních z příjmů: Liší-li se ceny sjednané mezi spojenými osobami od cen, které by byly sjednány mezi nespojenými osobami v běžných obchodních vztazích, upraví se základ daně poplatníka o zjištěný rozdíl.

3. Nepeněžitý vklad

Znalecký posudek pro účely nepeněžitého vkladu se zpracovává dle § 143 zákona o obchodních korporacích. Posudek znalce musí obsahovat popis nepeněžitého vkladu, použité metody ocenění nebo metodu ocenění, částku, na kterou se nepeněžitý vklad oceňuje, a odůvodnění, jak znalec k tomu ocenění došel.

4. Vytěsnění akcionářů (squeeze out)

Znalecký posudek je vyžadován rovněž pro stanovení přiměřené výše protiplněni při procesu výkupu účastnických cenných papírů společnosti hlavním akcionářem dle § 183i ObchZ. (tzv. squeeze-out).

5. Stanovení fair value pro účely impairment testování dle mezinárodních účetních standardů IAS/IFRS

Testování na znehodnocení aktiv podle IFRS se provádí v případech, které stanoví IAS 36. Úkolem je stanovení zpětně získatelné částky v podobě fair value nebo value in use. Cílem je, aby účetní jednotka nevykazovala aktiva ve vyšší hodnotě, než je jejich zpětně získatelná hodnota. Testování se provádí zejména u pozemků a budov, strojů a zařízení, finančních aktiv a nehmotných aktiv.

6. Znalecké zprávy při přeměně společnosti dle zákona o přeměnách obchodních společností a družstev

Úkolem znalce může být i zpracování znalecké zprávy o fúzi (rozdělení), ve které znalec přezkoumává projekt fúze (rozdělení) a vyjadřuje se k výměnnému poměru a způsobu jeho výpočtu. Tato znalecká zpráva je znaleckým posudkem.

7. Ocenění ručení

Služeb znalce je možné využít i při ocenění ručení. Výše poplatku za ručení nebo poskytnutí zástavního práva bývá předmětem zkoumání finančního úřadu. Jedná se o službu, za kterou by měl dlužník zaplatit ručiteli adekvátní protihodnotu.

Potřebujete se na něco zeptat?

Neváhejte mi zavolat nebo napsat. Budu Vás kontaktovat co nejdříve to bude možné.

© Copyright 2021 Ing. František Prodělal, Ph.D. | web by LUCZI DESIGNE s.r.o. | Všechna práva vyhrazena