Kdo jsem

Ing. František Prodělal, Ph.D.

soudní znalec


Ve znalecké praxi působím již více než 20 let. Za tu dobu jsem vyhotovil stovky znaleckých posudků na ocenění podniku, nehmotného majetku, pohledávek a dalších.

Nejdříve jsem působil jako garant znalecké činnosti ve dvou renomovaných znaleckých ústavech. V roce 2010 jsem byl předsedou Krajského soudu v Brně jmenován soudním znalcem v oboru ekonomika, odvětví ceny a odhady. Mojí specializací je oceňování podniků, nehmotného majetku, jmění obchodních společností při fúzi, rozdělení nebo změně právní formy, oceňování pohledávek, stanovení výše škody, ušlého zisku a bezdůvodného obohacení a stanovení transferových (převodních) cen.

Znalecká činnost v oboru oceňování podniků vyžaduje spolupráci s odborníky nejen v oblasti oceňování nemovitostí a movitého majetku, ale i s účetními, auditory, právníky a daňovými poradci. Jedině tak je možné zakázku zpracovat komplexně a kvalitně k plné spokojenosti klienta. Díky tomu Vám mohu nabídnout stejně kvalitní služby za výhodnějších cenových podmínek, než je tomu u znaleckých ústavů.

Od roku 2015 jsem členem České komory odhadců majetku, profesního sdružení znalců a odhadců (členské číslo 459). Dlouhodobě spolupracuji s významnými advokátními kancelářemi na trhu a poskytuji jim a jejich klientům znaleckou podporu.

Mým cílem je poskytnout Vám kvalitně zpracovaný znalecký posudek za předem dohodnutou cenu a v předem sjednaném termínu.

VZDĚLÁNÍ


Vzděláním jsem ekonom. V rámci inženýrského studia jsem absolvoval Provozně ekonomickou fakultu Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně, obor Manažersko – ekonomický. V praxi jsem se začal věnovat znalectví a oceňování podniků. Absolvoval jsem specializační studium technického znalectví v oboru ekonomiky – oceňování podniků na Ústavu soudního inženýrství Vysokého učení technického v Brně.


Následovalo postgraduální studium na Ústavu soudního inženýrství Vysokého učení technického v Brně, obor Soudní inženýrství (distanční forma). Téma mojí dizertační práce bylo Diskontní míra pro stanovení tržní hodnoty podniku.


Kromě působení v praxi jsem zůstal aktivní i v akademické sféře. Podílím se na zajištění výuky na Agronomické fakultě Mendelovy univerzity v Brně ve čtyřsemestrálním specializačním studiu Technické znalectví a likvidace pojistných událostí, a to vyučováním předmětů Oceňování podniků a Oceňování nehmotného majetku.

Rovněž jsem členem komisí bakalářských a magisterských státních závěrečných zkoušek studijního programu Stavební inženýrství oboru Management stavebnictví na Ústavu stavební ekonomiky a řízení Fakulty stavební Vysokého učení technického v Brně a oponentem bakalářských a diplomových prací týkajících se modelování investičních projektů a oceňování podniků.

Bez sebevzdělávání by to nešlo. Proto se pravidelně účastním na konferencích a školeních v oblasti znalectví a oceňování majetku.

Potřebujete se na něco zeptat?

Neváhejte mi zavolat nebo napsat. Budu Vás kontaktovat co nejdříve to bude možné.

© Copyright 2021 Ing. František Prodělal, Ph.D. | web by LUCZI DESIGNE s.r.o. | Všechna práva vyhrazena